RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO, informujemy, że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Fundacja "AS" Centrum Rozwoju Dzieci ul. Stare Miasto 21 lok. 18, 82-200 Malbork, prowadząca poradnię psychologiczną dla dzieci i młodzieży przy ul. konopnickiej 4 lok.3, 82-200 Malbork.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych na adres e-mail: biuro@asfundacja.org

Pani/a dane będą przetwarzane w celu realizacji świadczeń zdrowotnych, także na odległość (tzw. telemedycyna) oraz w celu prowadzenia dokumentacji medycznej na podstawie przepisów z przepisami ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

W zakresie informacji związanych z realizacją świadczeń zdrowotnych podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udzielenia świadczenia. Ich niepodanie może uniemożliwić realizację świadczenia.

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym w sytuacji konieczności nadania listu.

Pani/a dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez czas realizacji świadczeń, a następnie zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz wymagane do wypełnienia celu przetwarzania.

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).